Client Login

Contact Us

 • Office
 • Tel
 • Email

Close Support

Support

Our Team

Board of Director

กรรมการบริหาร

 • นายไพพัฒน์  สมานชื่น         กรรมการผู้จัดการ         วิศวกรรมศาสตร์(ไฟฟ้า)  MBA, อดีต Industrial Director ทนายความ
 • นางปริตตา   สมานชื่น           รองกรรมการผู้จัดการ    ป. ตรี  ป.โทเศรษฐศาตร์   อดีตข้าราชการสรรพากร
  Sale Marketing

  ทีมงานฝ่ายขาย-การตลาด

  • นางสาวกัญญานัฐ   เหมพิทักษ์
   แอดมิน-โปรแกรมเมอร์

   ทีมงานฝ่ายเทคนิค

   • นายธวัชชัย   แซ่ตี๋

   ทีมงานโปรแกรมเมอร์  

   • นายวรกฤษณ์  บุญจันทร์
   • Mr SHAIKH RIZWAN
    ที่ปรึกษา

    ทีมงานที่ปรึกษา

    • ดร. ทวีศักดิ์    สมานชื่น              ป. ตรี โท เอก การสื่อสารโทรคมนาคม  อาจารย์ประจำคณะการจัดการไอที
    • และทีมงานชำนาญการเฉพาะทาง   ทางด้านคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม  การบริหารจัดการอุตสาหกรรม  และการบริหารการตลาด